Ο Συνεταιρισμός έχει κύριο σκοπό του παροχή στους συνεταίρους αρτίου οικοπέδου αστικής ή εξοχικής εκτάσεως για ανέγερση οικοδομής, ή έτοιμης οικίας (μονοκατοικίας ή διαμερίσματος) σε αστική ή εξοχική περιοχή και εν γένει μεριμνά για την στεγαστική εξυπηρέτηση με οποιονδήποτε τρόπο, ως αναλυτικά περιγράφεται στο καταστατικό του.