Εγγραφή – Διαγραφή

Μέλη του Ικάρου μπορούν να γίνουν οι εν ενεργεία μόνιμοι Αξιωματικοί και Υπαξιωματικοί της ΠΑ, οι οποίοι παραμένουν μέλη και μετά την αποστρατεία τους, καθώς και οι εν αποστρατεία ή σε πολεμική διαθεσιμότητα Αξιωματικοί και Υπαξιωματικοί της ΠΑ.

Για την εγγραφή απαιτείται η καταβολή του ποσού των 30€ και η αποστολή στον Ίκαρο της προβλεπόμενης αίτησης και υπεύθυνης δήλωσης με email ή FAX σύμφωνα με τα κατωτέρω αρχεία:

Η εγγραφή ή διαγραφή μέλους εγκρίνεται από το Δ.Σ. και επικυρώνεται από την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μελών στις αρχές κάθε έτους σύμφωνα με το καταστατικό.

Απαραίτητα Στοιχεία Μελών

Στο παρακάτω έντυπο συμπληρώνετε τα στοιχεία σας σύμφωνα με τις οδηγίες :

Έντυπο μέλους

Συμμετοχή Μέλους

Η συνημμένη δεσμευτική δήλωση καθορίζει την επίσημη συμμετοχή του μέλους, που επέδειξε τηλεφωνικά το ενδιαφέρον του, για συγκεκριμένη προταθείσα περιοχή.

Στη δέσμευση μπορεί να συμμετέχει οιοδήποτε μέλος, άσχετα εάν έδειξε αρχικά ενδιαφέρον για την περιοχή. Πλην όμως τονίζεται με έμφαση, η ανάγκη τήρησης εκ μέρους των μελών των χρονικών περιορισμών που θα τίθενται, προκειμένου να γνωστοποιηθούν στον Ίκαρο οι προτιμήσεις και στη συνέχεια οι δεσμεύσεις, καθότι παράλειψη ανακοίνωσης του ενδιαφέροντος θα δυσχεράνει τις διαπραγματευτικές δυνατότητες με τους πωλητές και ενδεχομένως να ακυρώσει το πρόγραμμα ως μη βιώσιμο. Επιπλέον, εκπρόθεσμη δέσμευση θα είναι άκυρη, ανεξάρτητα της προτεραιότητας μέλους στην επετηρίδα του Ικάρου.

Πέραν των ανωτέρω, επισημαίνεται ότι υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής στην αγορά μεριδίου από περισσότερα του ενός μέλη, εφόσον το μέγεθος του οικοπέδου δίδει τη δυνατότητα λόγω συντελεστή δόμησης, να κατασκευαστούν περισσότερες της μίας κατοικίες. Ο Ίκαρος αναλαμβάνει την υποχρέωση, όταν ζητηθεί, να μεριμνήσει για την κλήρωση μελών που επιθυμούν συνιδιοκτησία να συμπεριλάβει τα επιπλέον Μέλη στην ίδια ιδιοκτησία, στην οποία με την προβλεπόμενη προτεραιότητα κληρώθηκε το αρχαιότερο Μέλος της ομάδας, εφόσον όλα τα μέλη έχουν καταχωρηθεί στους πίνακες ως δικαιούχοι του εν λόγω προγράμματος.

Χορήγηση Δανείων

Αίτηση Δανείου

Πληρωμές  Εισφορών – Συνδρομών – Δόσεων Δανείων Μελών

Τα μέλη του συνεταιρισμού δύνανται να καταβάλλουν τις προβλεπόμενες εισφορές – συνδρομές – δόσεις δανείων στους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς :

1. Εγγραφές – Εισφορές – Συνδρομές

Τα μέλη τα οποία δεν καταβάλλουν την προβλεπόμενη εισφορά και συνδρομή μέσω ΟΛΚΑ ή ΜΤΑ (η οποία είναι 15€ / εξάμηνο και καταβάλλεται έως και την 1η εργάσιμη ημέρα αυτού) δύνανται να τα καταθέτουν στην Εθνική Τράπεζα στον εξής λογαριασμό :

2. Εισφορές για οικοπεδικά προγράμματα

Τα μέλη για τα οποία δεν παρακρατείται το προβλεπόμενο ποσό από ΟΛΚΑ ή ΜΤΑ δύνανται να το καταθέτουν στις εξής τράπεζες :

α. Για το πρόγραμμα Καρύστου στην Εθνική Τράπεζα στον εξής λογαριασμό : GR600 1100 4000 000 0404 8291 746

β. Για καταβολή ετήσιων συνδρομών και εισφορών στην Εθνική Τράπεζα στον εξής λογαριασμό : GR190 11004 000 000 04048 301990

3. Δοσεις δανείων

Τα μέλη για τα οποία δεν παρακρατείται η προβλεπόμενη δόση αποπληρωμής του δανείου από ΟΛΚΑ ή ΜΤΑ δύνανται να τη καταθέτουν στην Τράπεζα Πειραιώς στον εξής λογαριασμό :

GR440 1717690 00676911 5775042

Άλλα σχετικά έγγραφα

Αίτηση αγοράς οικοπέδου

Υπεύθυνη δήλωση για παραλιακό αγροτεμάχιο