ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2021

Έκθεση του ορκωτού για το 2019
4 Φεβρουαρίου 2021
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)
11 Ιουνίου 2021
Show all

Σχετ. α. Ν.1667/1986

          β.  Καταστατικό Συνεταιρισμού ΟΣΜΟΣΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ Συν. ΠΕ.

          γ. Αποφάση  ΔΣ Νο 609/29/1/21

          δ. Απόφαση  ΔΣ Νο 612/30-4-21

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΣΜΟΣΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ σύμφωνα με τα (α) και (β) σχετικά λαμβάνοντας υπόψιν τις εκδοθείσες κυβερνητικές οδηγίες για την αντιμετώπιση της πανδημίας,  αποφάσισε ομόφωνα με το (γ) σχετικό την καθυστέρηση της ΓΣ στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας και με το (δ) όμοιο αποφάσισε την διεξαγωγή της τον Ιούνιο.

  1. Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΣΜΟΣΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ προσκαλεί όλα τα τακτικά μέλη του Συνεταιρισμού, στην διεξαγωγή της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Συνεταιρισμού, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Καταστατικού του. Η Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρα την 13η Ιουνίου 2021, ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00 π.μ. στην αίθουσα του Πολεμικού Μουσείου Αθηνών.

 

  1. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν κατά την έναρξη της συνεδρίασης παρίστανται τα μισά τουλάχιστον μέλη του Συνεταιρισμού. Σε περίπτωση που δεν διαπιστωθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί ύστερα από επτά (7) ημέρες (20/06/2021) χωρίς άλλη πρόσκληση στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα.  Για να έχει απαρτία η επαναληπτική Γενική Συνέλευση, θα πρέπει να παρίσταται το 1/5 των μελών του Συνεταιρισμού.  Αν και πάλι δε διαπιστωθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τελικά ύστερα από επτά (7) ημέρες (27/06/2021) χωρίς άλλη πρόσκληση στον ίδιο τόπο και χρόνο και αποφασίζει για όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όσα μέλη και αν παρίστανται, εφόσον ο αριθμός των μελών αυτών δεν είναι κατώτερος των επτά (7) και θα αφορά τον ΟΣΜΟΣΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ Συν Π.Ε. και τον ΟΣΜΟΣΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ Μονοπρόσωπη ΙΚΕ.
  2. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης που θα συζητηθούν είναι τα ακόλουθα:

O Έγκριση ισολογισμών και λογιστικών αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2020

o Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής

o Έγκριση προϋπολογισμών Εσόδων και Εξόδων 2021

o Έγκριση πεπραγμένων και απαλλαγή μελών Δ.Σ.

o Έγκριση Εγγραφής & Διαγραφής Μελών

o Συνεργασία του Συνεταιρισμού με την ΣΙ και την υποβολή από την ΙΚΑΡΟΣ Μ.ΙΚΕ Πρότασης Συμμετοχής στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2014-2020 (της Περιφέρειας Αττικής)

o Οικιστικά προγράμματα Μηλιών Ευβοίας και Εξαμιλίων Κορινθίας (πρόοδο προγράμματος υδροδότησης οικοπέδων)

o Ενημέρωση των μελών προγράμματος Καρύστου για την από κοινού με το Δήμο Καρύστου, υποβολής πρότασης χρηματοδότησης από το Υπουργείο Ανάπτυξης έργων ύδρευσης (βελτίωση – επέκταση – επισκευή) του οικισμού και του παραλιακού αγροτεμαχίου

o Ενημέρωση επί νέων προγραμμάτων & δράσεων

 

  1. Τέλος υπενθυμίζεται ότι οι ετήσιες συνδρομές-εισφορές έπαψαν να παρακρατούνται από το ΜΤΑ από το 2019 και παρακαλούνται τα μέλη έγκαιρα να τακτοποιήσουν τις οικονομικές  τους εκκρεμότητες καθότι, σύμφωνα με το Καταστατικό, δικαίωμα ψήφου στην ΓΣ έχουν τα οικονομικά ενήμερα μέλη του Συνεταιρισμού.

 

  1. Περισσότερες πληροφορίες για την ΓΣ θα βρείτε στην ιστοσελίδα του συνεταιρισμού www.osmosa.gr

 

Αθήνα, Tρίτη 11-05-2021

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

     Ο Αντιπρόεδρος                                                                O Πρόεδρος

Δημ. Λαζάρου Υπτχος (Ι) ε.α.                                  Γ. Γερούλης Απτχος (Ι) ε.α.

 

     Ο Γεν. Γραμματέας                                                              Ο Ταμίας  

Δημ. Γιάνναρος Απτχος (Ι) ε.α.                         Δημ. Βαξεβανάκης Υπτχος (Ι) ε.α.

 

      Τα μέλη

Επ. Παπαδόπουλος Ασμχος (Ι) ε.α

Ιωαν. Καπίρης Σμχος (ΥΓΙ)

Μαρία Παπακηρύκου Ανθστης (ΧΜΤΣ)