Πεπραγμένα τριετίας απερχόμενου Δ.Σ. και Πρακτικό Ε.Σ. 05/02/2022