ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)

Πρακτικα ενημερωτικής Ημερίδας με θεμα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΕΞΥΠΝΗ ΔΟΜΗΣΗ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΛΙΩΝ
25 Οκτωβρίου 2022
Ισολογισμός, Παράρτημα Προυπολογισμού και Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης
14 Απριλίου 2023
Show all

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΣΜΟΣΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ, προσκαλεί όλα τα τακτικά μέλη του
Συνεταιρισμού, στη διεξαγωγή της Ετήσιας Τακτικής Συνέλευσης. Η γενική Συνέλευση θα λάβει
χώρα την 30η Απριλίου 2023, με εναλλακτική την 7η Μαίου και τελική (οριστική σε περίπτωση
μη απαρτίας) την 14η Μαίου ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 στη αίθουσα του Πολεμικού
Μουσείου Αθηνών.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης Τακτικής Συνέλευσης:

Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της ΓΣ
Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής μυστικής ψηφοφορίας πεπραγμένων και απαλλαγής
μελών Δ.Σ και Ε.Σ.

Παρουσίαση Ισολογισμού και Έκθεση Απολογισμού του ΔΣ ΟΣΜΟΣΑ «Ο ΙΚΑΡΟΣ» Συν.
Π.Ε. και της Μ.ΙΚΕ αυτού για την χρήση του οικονομικού έτους 2022

Ανάγνωση Έκθεσης Ελεγκτικής Επιτροπής και Ορκωτού Λογιστή

Έγκριση πεπραγμένων και απαλλαγή των μελών Δ.Σ και Ε.Σ.

Παρουσίαση και έγκριση Προϋπολογισμών Εσόδων και Εξόδων Οικον. Έτους 2023
ΟΣΜΟΣΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ Συν. Π.Ε. και Μ.ΙΚΕ.

Έγκριση Εγγραφής & Διαγραφής Μελών.

Ενημέρωση των μελών για τα προγράμματα Καρύστου, Μηλιών, Εξαμιλίων και τις νέες
δράσεις.

Ενημέρωση για την νομοθεσία των ενεργειακών κοινοτήτων Παραλαβή αιτήσεων
μελών εγγραφής των στην ενεργειακή κοινότητα του Ικάρου.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 15 του καταστατικού, η Γενική Συνέλευση
βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν κατά την έναρξη της συνεδρίασης
παρουσιάζονται τα μισά τουλάχιστον μέλη του Συνεταιρισμού. Σε περίπτωση που δεν
διαπιστωθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί μετά από επτά (7) ημέρες, χωρίς άλλη
πρόσκληση, στον ίδιο τόπο και ώρα. Για να έχει απαρτία η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα
πρέπει να παρίσταται το 1/5 των μελών του Συνεταιρισμού. Αν και πάλι δεν διαπιστωθεί
απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ύστερα από επτά (7) ημέρες (02042023) χωρίς άλλη
πρόσκληση στον ίδιο τόπο και χρόνο και αποφασίζει για όλα τα θέματα της αρχικής ημερησίας
διάταξης, όσα μέλη και αν παρίστανται, εφόσον ο αριθμός των μελών ΔΕΝ είναι κατώτερος των
επτά (7).

Σημειώνεται ότι δικαίωμα ψηφοφορίας έχουν τα μέλη που είναι οικονομικά ενήμερα
πριν την έναρξη της Συνεδρίασης. Συνιστούμε προς αποφυγή συνωστισμού, τα μέλη να
καταθέσουν εμπρόθεσμα στο λογαριασμό του Συνεταιρισμού της Εθνικής Τράπεζας
GR6001100400000004048291746 την ετήσια εισφορά συνδρομή των 30€ για το 2023.