Ισολογισμός, Παράρτημα Προυπολογισμού και Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης