Πρόσκληση σύγκλησης γενικής συνέλευσης

Ισολογισμός 2016
16 Μαΐου 2017
Αντικατάσταση Φωτιστικών Σωμάτων Οδικού Φωτισμού
16 Μαΐου 2017
Show all

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)

Σχετ. Αποφάσεις ΔΣ Νο 555/29-4-2017, Καταστατικό Συνεταιρισμού & Ν.1667/1986

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΣΜΟΣΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ προσκαλεί όλα τα τακτικά του μέλη, στην διεξαγωγή της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Συνεταιρισμού, σύμφωνα με το άρθρο 15 του καταστατικού του. Η Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρα την 11η Ιουνίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00 π.μ. στην αίθουσα της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας (ΕΑΑΑ) οδός Χαλκοκονδύλη 5, όροφος 7ος, Αθήνα.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

            Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης 2016.

            Έκθεση ΕΕ.

            Έγκριση προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων.

            Έγκριση πεπραγμένων και απαλλαγή μελών Δ.Σ. προηγουμένης διαχειριστικής χρήσης 2016.

            Έγκριση Εγγραφής & Διαγραφής Μελών.

            Ενημέρωση μελών για τα οικιστικά προγράμματα και τις δραστηριότητες του ΙΚΑΡΟΥ.

Έγκριση νέων προγραμμάτων & δράσεων.

            Τροποποίηση ετήσιας εισφοράς & συνδρομής.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του καταστατικού η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν κατά την έναρξη της συνεδρίασης παρίστανται τα μισά τουλάχιστον μέλη του Συνεταιρισμού. Συνεπώς, σε περίπτωση που δεν διαπιστωθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί ύστερα από επτά (7) ημέρες (18/06/2017) χωρίς άλλη πρόσκληση στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα. Για να έχει απαρτία η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, θα πρέπει να παρίσταται το 1/5 των μελών του Συν/μού. Αν και πάλι δε διαπιστωθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί ύστερα από επτά (7) ημέρες (25/06/2017) χωρίς άλλη πρόσκληση στον ίδιο τόπο και χρόνο και αποφασίζει για όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όσα μέλη και αν παρίστανται, εφόσον ο αριθμός των μελών αυτών δεν είναι κατώτερος των επτά (7).

Η εμπειρία έχει δείξει ότι δεν υπάρχει απαρτία στις πρώτες συνεδριάσεις. Άρα όλα τα μέλη, παρακαλούνται, να προγραμματίσουν να παραβρεθούν στις 25.06.17 και ώρα 10.00 στην ΕΑΑΑ.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι όσοι δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση κατά την προσέλευσή τους πρέπει να είναι φέρουν απαραιτήτως την αστυνομική ή την υπηρεσιακή τους ταυτότητα για λόγους ταυτοποίησης. Τα μέλη μετέχουν στη Γ.Σ. και ψηφίζουν αυτοπροσώπως

Αθήνα, 10-05-2017

 

 Το  Διοικητικό Συμβούλιο

 

         Ο Αντιπρόεδρος                                                                 O Πρόεδρος                                                                

 

 

     Ο Γεν. Γραμματέας                                                                  Ο Ταμίας

 

 

                                                             Τα μέλη