Δήλωση Υποψηφιότητας ΔΣ ή ΕΣ

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση του ΟΣΜΑΑ «Ο ΙΚΑΡΟΣ»
21 Οκτωβρίου 2015
Ανακοίνωση του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Μονίμων Αξιωματικών Αεροπορίας (ΟΣΜΑΑ) «Ο ΙΚΑΡΟΣ»
23 Νοεμβρίου 2015
Show all

Μετά από απόφαση του Δ.Σ. γνωρίζεται ότι :

α. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας για το ΔΣ και το ΕΣ, δύναται να προωθούνται στα Γραφεία του Συνεταιρισμού με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο. Στις αιτήσεις με θέμα «Δήλωση Υποψηφιότητας ΔΣ ή ΕΣ» θα πρέπει να αναγράφεται η επιθυμία της υποψηφιότητας, δηλαδή στο ΔΣ ή στο ΕΣ, καθώς και ότι το μέλος είναι ταμειακά τακτοποιημένο. Επίσης απαραίτητα είναι τα στοιχεία επικοινωνίας.
Επισημαίνεται ότι δεν μπορεί το ίδιο πρόσωπο να θέσει υποψηφιότητα για το ΔΣ και το ΕΣ ταυτόγχρονα.

β. Είναι δυνατή η δήλωση επιθυμίας υποψηφιότητος μέχρι την προηγούμενη Πέμπτη των εκάστοτε αρχαιρεσιών, ήτοι μέχρι την 14:00 της 19-11-15 ή 26-11-15 ή 3-12-15 ανάλογα εάν έχει επιτευχθεί απαρτία στην προηγηθείσα ημερομηνία συνελεύσεως. Η συγκεκριμένη ημέρα κρίθηκε ανελαστική ώστε να δοθεί χρόνος για τον έλεγχο των υποψηφιοτήτων από τον Συνεταιρισμό.

γ. Την επόμενη κάθε εκλογικής διαδικασίας (23-11-15, 30-11-15 και 7-12-15) θα αναρτάται ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΟΣΜΑΑ «ο Ίκαρος».

Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΣ του ΟΣΜΑΑ «Ο ΙΚΑΡΟΣ»

Ταξχος (ΜΑ) Θεόδωρος Καρακασίδης