Αντικατάσταση Φωτιστικών Σωμάτων Οδικού Φωτισμού

Πρόσκληση σύγκλησης γενικής συνέλευσης
16 Μαΐου 2017
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 2017
23 Ιουνίου 2017
Show all

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: Αντικατάσταση Φωτιστικών Σωμάτων Οδικού Φωτισμού στον οικισμό Αετού Καρύστου του συνεταιρισμού.

ΣΧΕΤ: 1. Απόφαση ΔΣ/ΟΣΜΟΣΑ «Ο ΙΚΑΡΟΣ» Συν. Π.Ε. με αρ.555/29-4-2017

 1. Μελέτη Επέκτασης Ηλεκτροδότησης & Οδικού Φωτισμού Αετού Καρύστου/ΦΑΣΗ Α

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΝΩΤΕΡΩ ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 18 ΜΑΪΟΥ 2017 13:00 ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ. Σούτσου 40 3ος ορ. Αθήνα

 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

 1. Αντικατάσταση 9 φωτιστικών σωμάτων μετα βραχιόνων οδικού φωτισμού (επί ξύλινων στύλων ΔΕΗ) με νέα αδιάβροχα, ανθεκτικά σε ισχυρούς ανέμους και με λαμπτήρα 120w Μαγνητικής επαγωγής.
 2. Παράδοση των παλαιών σε εκπρόσωπο του συνεταιρισμού.
 3. Τοποθέτηση 3 μεταλλικών ερμαρίων ελέγχου (ΠΙΛΛΑΡ) 4 σειρών, με πλήρη εξοπλισμό αντικεραυνικής προστασίας και αυτοματισμών ελέγχου.

Σημ. 1  Θα πρέπει να ακολουθηθούν ρητά οι προβλεπόμενες οδηγίες ορθής εκτέλεσης και διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με τα υφιστάμενα πρότυπα του ΕΛΟΤ και την ισχύουσα νομοθεσία και κατά την παραλαβή του έργου να επιδοθούν τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά ελέγχου των γειώσεων των ΠΙΛΛΑΡΣ και της καλής λειτουργίας.

Σημ. 2. Το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία καταβολής της προκαταβολής.

Για περισσότερες πληροφορίες στο 6945593989 στον κ. Γ.Γερούλη και στο 6944673575 Επαμ. Παπαδόπουλο.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ    

 1. Ο προμηθευτής θα παραδώσει και εγκαταστήσει τα παρακάτω Η.Μ. υλικά:
 2. a. Εννέα (9) πλήρη φωτιστικά στεγανά σώματα για νέας τεχνολογίας λαμπτήρες ΜΙ με γαλβανισμένο βραχίονα καμπύλου σχήματος ειδικό για τοποθέτηση επί ξύλινου ιστού της ΔΕΗ, με αντίστοιχους λαμπτήρες 120w Μαγνητικής Επαγωγής και τα απαιτούμενα ηλεκτρονικά κυκλώματα τροφοδότησης με τα κατάλληλα τροφοδοτικά.

                        β.        Τρία (3) στεγανά μεταλλικά κιβώτια ηλεκτροδότησης ιστών οδοφωτισμού (Πίλλαρ) βαθμού προστασίας τουλάχιστον ΙΡ65 ή ΙP 67, 4 γραμμών χωρητικότητα 48 στοιχείων των 18mm, με βάθος τουλάχιστον 150mm. με διαστάσεις 38x48x12.5 (cm) και 3 x 16 σειρές. Στο κάθε Πίλλαρ θα είναι τοποθετημένα, ελεγμένα, λειτουργικά και καινούργια τα παρακάτω:

 • ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ 63Α
 • ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 63Α)
 • ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΡΑΓΑΣ KOKKINH 230V AC
 • MΠΛΟΚ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 2Ρ 2Χ63Α 30mA
 • ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ (2Ρ 20Α 3ΚΑ 230V TYΠΟΥ LN)
 • ΜΠΑΡΑ ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ
 • ΓΕΙΩΣΗ (ΜΠΑΡΑ ΓΕΙΩΣΗΣ)
 • ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ 32Α 18.5Κw AC 3NO ΠHNIO 230V
 • ΣΥΣΤΗΜΑ SPD ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
 • ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ
 • ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΗ
 • ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΑΣ (ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΣΩ ΔΕΗ)
 • ΠΡΙΖΑ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ

                        γ.         Αριθμό ηλεκτροδίων γείωσης από χάλκινη πλάκα, τουλάχιστον ένα (1) για κάθε Πίλλαρ.

                        δ.    Όλα τα απαιτούμενα μικροϋλικά, (σετ καλωδίων τροφοδότησης του Φ.Σ. τύπου Α05VVU ΝΥΜ 3Χ1,5, στηριγμάτων, βάσεων κλπ)  που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου.

 1. Η εκτέλεση των εργασιών αφαίρεσης των εγκατεστημένων ιστών φωτισμού, των βραχιόνων και των λαμπτήρων, όπου υφίστανται θα γίνει σύμφωνα με την περιγραφή ΗΛΜ.62.10.03 του Παραρτήματος ΙΙΙΒ4 Της σχετικής εγκριθείσας μελέτης και το παλαιό υλικό θα μεταφερθεί εντός του οικισμού σε χώρο που θα υποδεχθεί στον ανάδοχο του έργου
 1. Η εκτέλεση των εργασιών τοποθέτησης, σύνδεσης, ελέγχου καλής λειτουργίας των νέων φωτιστικών σωμάτων θα γίνουν σύμφωνα με την εγκύκλιο 22 (Παράρτημα ΙΙΙΒ2 της μελέτης).
 1. Η τοποθέτηση των στεγανών κιβωτίων (ΠΙΛΛΑΡ), η σύνδεση και ο έλεγχος θα γίνουν ομοίως με την ανωτέρω εγκύκλιο και η σύνδεση των ηλεκτροδίων γείωσης σύμφωνα με ΗΛΜ 60.20.40.21 του Πραρτήματος ΙΙΙΒ4.
 1. Υπεύθυνος έναντι του ΟΣΜΟΣΑ για την εφαρμογή των ανωτέρω  θα είναι ο προμηθευτής και μόνο.
 1. Ρητώς συμφωνείται ότι εάν εμφανιστεί βλάβη ή φθορά στις εγκαταστάσεις λειτουργίας του δικτύου ηλεκτροδότησης και αποδειχθεί ότι οφείλεται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή τότε υποχρεούται να την αποκαταστήσει πλήρως με δικές του δαπάνες και χωρίς κανένα δικαίωμα αμοιβής.
 1. Σε περιπτώσεις παράβασης από μέρους του προμηθευτή  οποιουδήποτε όρου του παρόντος ως και των τιμών που προσφέρθηκαν από τον μειοδότη τότε δικαιούται ο ΟΣΜΟΣΑ να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση, να κηρύξει έκπτωτο τον προμηθευτή, να αναθέσει την συνέχιση του έργου σε άλλο της επιλογής του και πάντοτε με δαπάνη του και σε βάρος του εδώ συμβαλλόμενου προμηθευτή χωρίς να αποκλείεται περαιτέρω αποζημίωση του ΟΣΜΟΣΑ για κάθε θετική ή αποθετική ζημιά.
 1. Ρητώς συμφωνείται ότι ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις αστυνομικές και υγειονομικές διατάξεις και να λαμβάνει όλα τα μέτρα ασφαλείας (ημέρα και νύχτα) κατά την εκτέλεση των εργασιών για την αποφυγή ατυχημάτων πάσης φύσεως, ευθυνόμενος εξ ολοκλήρου ο ίδιος ποινικά και αστικά για αυτά.
 1. Σε περίπτωση που συμβεί ατύχημα είτε στο προσωπικό που απασχολεί ο προμηθευτής, είτε σε οποιονδήποτε τρίτο (από τη μη έγκαιρη επέμβαση του προμηθευτή προς αποκατάσταση της ζημιάς ή από την μη έγκαιρη σήμανση του τόπου που υφίσταται η βλάβη) αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο προμηθευτής τόσο ποινικώς όσο και αστικώς, οι δε τυχόν αποζημιώσεις για τις ζημιές που υπέστη, είτε ο τρίτος, είτε το προσωπικό, καθώς και κάθε αποζημίωση για ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη, ως και τα δικαστικά έξοδα των ποινικών ή αστικών δικών βαρύνουν αποκλειστικώς και μόνο τον προμηθευτή.
 1. Ο προμηθευτής θα βαρύνεται και με τις πάσης φύσεως ασφαλιστικές εισφορές του παραπάνω προσωπικού προς οποιαδήποτε Ταμεία Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης αυτού και επιπλέον με κάθε δαπάνη χρήσης ή φθοράς των μηχανημάτων ή εργαλείων που θα χρησιμοποιεί κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών.
 1. Η καταβολή της προκαταβολής των ……………………… ευρώ θα γίνει με την υπογραφή της παρούσας με κατάθεση του εν λόγω ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας του προμηθευτή με αριθμό……….. ……. …………………………………………………………
 1. Η παραλαβή του έργου θα γίνει παρουσία του προμηθευτή και της επιτροπής παραλαβής με έλεγχο λειτουργίας όλων των Φ.Σ. και των αυτοματισμών ΟΝ- ΟFF και προστασίας από υπερτάσεις, και μετά από μία νύκτα συνεχούς λειτουργίας.
 1. Σε περίπτωση βλάβης ή μη λειτουργίας η εξόφληση θα καθυστερήσει μέχρι ολοκληρώσεως των εργασιών αποκατάστασης. Αν δεν αποκατασταθεί η διαπιστωθείσα βλάβη, ο προμηθευτής δεν θα λάβει το ποσόν της εργασίας που αναλογεί στην συγκεκριμένη περιοχή της βλάβης. Σημειώνεται ότι λόγω ύπαρξης τριών μετρητών της ΔΕΗ η περιοχές αυτόνομης λειτουργίας θεωρούνται τρείς.

14.. Με την παραλαβή ο προμηθευτής θα επιδώσει στην επιτροπή πιστοποιητικό καλής λειτουργίας των εργασιών, εγγύησης των υλικών και πιστοποιητικό ελέγχου των γειώσεων των τριών ΠΙΛΛΑΡ σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί γειώσεων:

 • ΕΛΟΤ HD 384 Ηλ. εγκαταστάσεις
 • EΛOT:1197:2002: “Προστασία κατασκευών από Κεραυνούς.
 • ΕΛΟΤ ΕN 50164 – 2: “Lightning Protection Components (LPC), Part 2: Requirements for conductors, and earth electrodes”..