Ανακοίνωση αναβολής Γ.Σ.

Καλή Ανάσταση!
15 Απριλίου 2020
ΑΛΛΑΓΗ ΧΩΡΟΥ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
15 Ιουνίου 2020
Show all

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Π.Α. «Ο ΙΚΑΡΟΣ» Συν.Π.Ε.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)

Σχετ. Αποφάσεις ΔΣ Νο 595/23-12-2019, Καταστατικό Συνεταιρισμού & Ν.1667/1986 και Αποφάσεως ΔΣ Νο 600/30-4-2020
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΣΜΟΣΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ λαμβάνοντας υπόψη αφενός τις εκδοθείσες κυβερνητικές οδηγίες για την αντιμετώπιση της πανδημίας τον ΜΟ ηλικίας των μελών αποφάσισε ομόφωνα την αναβολή της διεξαγωγής της ΓΣ κατά τον μήνα Μάιο και την μεταθέτει για τον Ιούνιο.
Κατόπιν αυτού προσκαλεί όλα τα τακτικά μέλη του Συνεταιρισμού, στην διεξαγωγή της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Συνεταιρισμού, σύμφωνα με το άρθρο 15 του καταστατικού του. Η Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρα την 28η Ιουνίου 2020, ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00 π.μ. στην αίθουσα του Αεροδικείου Αθηνών, οδός Σούτσου 40, Αθήνα, στον 1ο Όροφο και θα αφορά τον ΟΣΜΟΣΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ Συν Π.Ε. και τον ΟΣΜΟΣΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ Μονοπρόσωπη ΙΚΕ.
Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

o Έγκριση ισολογισμών και λογαριασμών αποτελεσμάτων χρήσης 2019.
o Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
o Έγκριση προϋπολογισμών Εσόδων και Εξόδων 2020.
o Έγκριση πεπραγμένων και απαλλαγή μελών Δ.Σ..
o Τροποποίηση Καταστατικού ΙΚΑΡΟΥ Μ.ΙΚΕ για απόκτηση κατασκευαστικής δυνατότητας
o Έγκριση Εγγραφής & Διαγραφής Μελών
o Ενημέρωση μελών για τα Οικιστικά προγράμματα και τις δραστηριότητες του ΙΚΑΡΟΥ & Λήψη Αποφάσεων επί εισηγήσεων σχετικά με απόκτηση – διαχείριση και κατασκευή κατοικιών σε Αετό Καρύστου και Μηλιές Ευβοίας, ανάληψη έργων σε Μηλιές Ευβοίας και Εξαμίλια Κορινθίας.
o Έγκριση νέων προγραμμάτων & δράσεων
o Θα ακολουθήσει ΓΣ των οικοπεδούχων Καρύστου με αποκλειστικό σκοπό την έγκριση του κανονισμού εκμετάλλευσης και λειτουργίας του κοινόχρηστου παραλιακού αγροτεμαχίου.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του καταστατικού η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν κατά την έναρξη της συνεδρίασης στις 14 Ιουνίου παρίστανται τα μισά τουλάχιστον μέλη του Συνεταιρισμού. Σε περίπτωση που δεν διαπιστωθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί ύστερα από επτά (7) ημέρες (21/06/2020) χωρίς άλλη πρόσκληση στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα. Για να έχει απαρτία η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, θα πρέπει να παρίσταται το 1/5 των μελών του Συνεταιρισμού. Αν και πάλι δε διαπιστωθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ύστερα από επτά (7) ημέρες (28/06/2020) χωρίς άλλη πρόσκληση στον ίδιο τόπο και χρόνο και αποφασίζει για όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όσα μέλη και αν παρίστανται, εφόσον ο αριθμός των μελών αυτών δεν είναι κατώτερος των επτά (7).
Υπενθυμίζεται επίσης ότι όσοι δικαιούνται να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση κατά την προσέλευσή τους πρέπει να είναι εφοδιασμένοι απαραιτήτως με την αστυνομική ή την υπηρεσιακή τους ταυτότητα. Τα μέλη μετέχουν στη Γ.Σ. και ψηφίζουν αυτοπροσώπως
Η παρούσα θα πρέπει να γνωστοποιηθεί στα μέλη του Συνεταιρισμού επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν την κατά τα ανωτέρω ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης, σύμφωνα με το άρθρο 15 του καταστατικού του.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πέραν των ανωτέρω στην συγκέντρωση των συναδέλφων θα ανακοινωθεί και η δημιουργία του νέου Συνεταιρισμού αποκλειστικού σκοπού (ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) – προαιρετικής συμμετοχής των σημερινών μελών και θα ακολουθήσουν εκλογές ανάδειξης του ΔΣ του νέου αυτού συνεταιρισμού. Λεπτομέρειες υπάρχουν για τους ενδιαφερόμενους στην ιστοσελίδα του συνεταιρισμού μας www.osmosa.gr

Αθήνα, Πέμπτη 30-06-2020
Το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Αντιπρόεδρος O Πρόεδρος
Δημ. Λαζάρου Υπτος (Ι) ε.α. Γ. Γερούλης Απτχος (Ι) ε.α.
Ο Γεν. Γραμματέας Ο Ταμίας
Δημ. Γιάνναρος Απχτος (Ι) ε.α. Δημ. Βαξεβανάκης Υπτχος (Ι) ε.α.
Τα μέλη
Επ. Παπαδόπουλος Ιωαν. Καπίρης Μαρία Παπακηρύκου
Ασμχος(Ι) ε.α., Σμχος (ΥΓΙ), Ανθστής